MyฺBanner

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : เก็บกาแฟสุกกิจกรรม :: เก็บผลกาแฟสุก

เวลาปฏิบัติงาน ::  ครื่งวันบ่าย
วัตถุประสงค์ :: เพื่อเก็บผลกาแฟมาทำเป็นเม็ดกาแฟแห้ง

วัสดุ/อุปกรณ์ ::  
  • กรรไกตัดแต่งกิ่ง
วิธีการ :: ทำการตัดกิ่งกาแฟที่มีลูกสุก ขนมาไว้ที่ร่ม แล้วเก็บลูกกาแฟจากกิ่งกาแฟที่ตัดมาใส่ภาชนะปิดฝาบ่มไว้ ๑ คืน 

แรงงานที่ใช้ :: ๑ คน

ผลการปฏิบัติงาน ::  ได้ผลกาแฟประมาณ ๓ กิโลกรัม

XM Forex

FBS $100 no deposit bonus